ירושה - צוואה
ירושה - צוואה
תפקידו של עורך דין בנוגע לעניין ירושה וצוואה. הגדרת "צוואה", חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מנוח שלא מותיר צוואה, ירושה עלפי דין, מוריש ללא קרובי משפחה, זכויות אלמנה כשאין צוואה, זכויות ידועה בציבור כשאין צוואה, מנוח ללא ילדים כשאין צוואה, ירושה על פי צוואה, תנאי צוואה הנחשבים פסולים, זכויות מקופות גמל וביטוחי מנהלים, סוגי צוואות, צוואה הדדית, ביטול צוואה הדדית, פגמים בצוואה, הרשם לענייני ירושה.

הגדרתה הכללית של"צוואה" היא כל אמירה, ציווי, בכתב או בעל פה, אשר מבקש ומצפה אדם שיעשה למענו או בענייניו לאחר מותו.

אך במובן המשפטי, "צוואה" היא מסמך משפטי בו מורה אדם מה ייעשה ברכושו ובכספיו לאחר מותו, אשר יהא בר-תוקף - אם נעשה באחת הדרכים הקבועות בדין, ולא נפל בו פגם שלא ניתן לתיקון.

צוואה מושתתת על חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו.

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו מכיר בזכות הקניין כזכות יסוד מוגנת ולכן לכל אדם ישנו החופש לצוות בצוואתו את רכושו כרצונו. הצוואה הינה הסדר חוקי הקובע מה יעשה עם רכושו של אדם לאחר מותו (רכוש הנותר לאחר מוות= עיזבון).
ירושה על-פי-דין:
חוק הירושה מונה כללים לחלוקת ירושה כאשר אין המוריש מותיר אחריו צוואה, ברירת המחדל הינה כי העיזבון עובר חציו לאישה או לגבר שנשארו בחיים, והמחצית השנייה תחולק בין הילדים שווה בשווה.

מה קורה אם אין למוריש קרובי משפחה?
אם אין לנפטר יורשים, בדרגות הקרבה המשפחתית לפי בחוק – אזי עיזבונו עובר למדינה, שאותה מייצג האפוטרופוס הכללי. ירושתו של נפטר ערירי עוברת לניהול האפוטרופוס הכללי, ונשמרת מספר שנים כדי לאפשר ליורשים שיתגלו לקבל את הירושה, לאחר חלוף זמן הקבוע בחוק, עובר העיזבון למדינה.

זכויותיה של אלמנה במידה ואין צוואה
מחצית עיזבונו של המוריש + המיטלטלין והרכב של המנוח + דמי כתובתה ותוספת כתובה, ולעיתים אף מזונותיה מן העיזבון.

זכויות ידוע/ה בציבור במידה ואין צוואה
על פי סעיף 55 לחוק הירושה, בהיעדר צוואה, זכות הירושה של ידוע או ידועה בציבור של הנפטר שווה לזו של בני זוג נשואים (במידה ויוכיחו זאת), זאת רק במידה והידועים בציבור אינם נשואים לאחרים.

מנוח ללא ילדים, במידה ואין צוואה
מחצית תינתן לבן הזוג הנותר בחיים ומחצית להורי המנוח או 2/3 לבן זוג ו-1/3 מתחלק בין האחים.
הורי המנוח, אחיו ואחיותיו מתחלקים בכל העיזבון רק אם הנפטר לא הותיר אחריו בן או בת זוג ולא היו לו ילדים.

ירושה על פי צוואה
החוק מתיר לאדם לערוך צוואה ולחלק רכושו כאוות נפשו, לפי תנאי החוק, וכן לשנות את צוואתו מספר פעמים, כאשר הצוואה הנחשבת לפי החוק הינה הצוואה האחרונה שערך אדם טרם פטירתו, בעודו צלול, שפוי בדעתו וכשיר לצוות.
אדם יכול להתנות תנאים בצוואתו ולהוריש את רכושו רק באם היורש עמד בתנאיו, או להוריש את הרכוש ולהתנות תנאי עתידי לירושה, לדוגמה: היורש אינו רשאי לרשת את הרכוש טרם התחתן או אינו זכאי למכור את הדירה טרם מלאו לו 30.

ישנם תנאים בצוואה הנחשבים פסולים: למשל כאשר מוריש מנסה לכפות אורח חיים מסוים על היורש כתנאי לצוואה, כגון: דת, חינוך, גירושין, נישואין לאדם מסוים וכו`.
שימו לב: כספים מתוקף קופות גמל וביטוחי מנהלים, אינם נחשבים לחלק מעיזבונו של המוריש, אלא שהיורשים הם המוטבים הרשומים בהם.

סוגי צוואות- על פי חוק הירושה, תשכ"ה-1965
 • צוואה בכתב יד
  צוואה שכולה בכתב יד, רצוי מאוד לנסח את הצוואה ע"י עו"ד המומחה בתחום דיני המשפחה, מאחר ויש סיכוי רב כי אם הצוואה תנוסח "באופן חובבני", ע"י אדם שאינו עו"ד או ע"י עו"ד שאינו מנוסה, אזי תהינה בצוואה שגיאות רבות שיביאו לפסילתה. יש לנסח את הצוואה באופן תקף, שלם ועל פי הוראות החוק על מנת שתשקף את רצונו המלא שת המצווה ללא "חורים" או "פרצות שאינן חד משמעיות". 
 • צוואה בעדים (הסוג הנפוץ ביותר)
  צוואה כתובה החתומה ע"י המוריש, כאשר בסוף הצוואה חתומים שני עדים. עו"ד מתחומי דיני משפחה דואג לנסח את הצוואה באופן נכון, חוקי ותקף. 
 • צוואה בפני רשות-
  צוואה בעל פה בפני אדם בעל אחת מהסמכויות המנויות בסעיף 22 לחוק הירושה (שופט, רשם, נוטריון), יערך פרוטוקול ע"י שופט או רשם אשר בו יאושר על גבי הצוואה כי היא נערכה בפניו. 
 • צוואת שכיב מרע (בעל פה)
  אדם העומד למות נקרא "שכיב מרע", אדם כזה יכול לצוות בפני שני עדים בעל פה, ועדים אלו יערכו זיכרון דברים, ויפקידו אותו אצל הרשם לענייני ירושה בסמוך ככל האפשר לאמירת הדברים. במקרה זה במידה ועבר חודש מרגע הציווי ואין עוד איום על חיי המצווה, אשר נותר בחיים, אזי פוקעת הצוואה.
צוואה הדדית
החוק מכיר באינטרס ההדדי שיש לשני בני זוג בנוגע לצוואותיהם. "צוואה הדדית", הינה מסמך אחד עליו באה חתימת שני הצדדים, או שני מסמכים נפרדים זהים אך בהיפוך השמות והמינים (צוואות מראה). צוואה שכזו מובטחת מפני שינויים שעלול הצד הנותר בחיים לשנות בצוואתו לאחר מות בן הזוג הראשון.

ביטול צוואה הדדית: במידה ומי מבני הזוג רוצה לשנות את הצוואה הדדית בעוד בן זוגו בחיים, חייב להודיע על כך לבן הזוג בכתב. במידה ואחד מבני הזוג נפטר ובן הזוג השני רוצה לשנות צוואתו, אזי במידה וטרם חולק העיזבון אזי תחילה בן הזוג הנותר בחיים יסתלק מזכותו בעיזבון בן הזוג, ורק אחר כך ישנה צוואתו, ואם כבר חולק העיזבון, אזי יהיה עליו להשיב לעיזבון את כל מה שקיבל ממנו, ורק אז רשאי הוא לשנות צוואתו.
ביטול הצוואה על ידי אחד מבני הזוג יביא לביטולה האוטומטי של צוואת בן הזוג האחר, והביטול יהיה בו זמנית לשתי הצוואות ויכנס לתוקפו עם מסירת הודעת הביטול לצד שכנגד.

כללים אלא הינם לפי חוק הירושה, אך ניתן בצוואה הדדית לקבוע הוראות אחרות בנוגע לביטולה.

אך שימו לב, הוראה בצוואה שתמנע לחלוטין את שינוי הצוואה ע"י מי מבני הזוג – תהא בטלה.

פגמים בצוואות (4 סוגי פגמים).
 • פגם צורי בצוואה
  תיקון 11 לחוק הירושה קובע כי אם "התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה רשאי הוא לקיימה" אף אם נפל בה פגם מן הפגמים המנויים בחוק. כיום לבית המשפט שיקול דעת להתגבר על החסר/הפגם שנפל בצוואה לפי תכלית הצוואה ורצון המצווה.
 • פגם הנוגע להוראת הצוואה
  הוראות צוואה שאין לקיימן, לדוגמה: אין להוריש בצוואה לאדם שלקח חלק בעריכתה. חובה על ערוך הדין להקפיד כי ליורשים לא יהי כל חלק בניסוח ובעריכת הצוואה. לצורך כשירות הצוואה מהבחינה הזו, רצוי מאוד שהמצווה יסביר את רצונו לעו"ד ללא נוכחות היורשים וכן שבעת החתימה על הצוואה לא יהיו היורשים נוכחים. 
 • פגם בכשירות המצווה
  רק מי שכשיר לצוות מבחינת גילו, בריאותו, צלילות דעתו, יכולתו המנטאלית וכו`, יכול לערוך צוואה. קטין או חסוי או אדם הלוקה בשכלו או בנפשו, או אדם שאינו מבין את משמעות מעשיו או אדם שאינו צלול בשל תרופות / סמים / שכרות - אזי אינו יכול לערוך צוואה. במידה ונערכה צוואה ע"י אדם שכזה אזי תהא בטלה, גם אם תהא נכונה מבחינת תוכן, צורה וכל שאר כללי המשפט.
 • פגם הנוגע לנסיבות הצוואה
  צוואה שנערכה תחת השפעה בלתי הוגנת, כגון איום, מרמה, תלות אשר עשויה להשפיע באופן קיצוני וכו` - בטלה. לעתים יטענו בני משפחה כי השפעתו של אדם מסוים הפעיל השפעה בלתי הוגנת עד כדי ביטול את רצונו החופשי והפרטי – צוואה שאינו נובעת מרצון חופשי בטלה.
רשם לענייני ירושה
הרשמים מהווים חלק מהאפוטרופוס הכללי, הרשמים פועלים מתוקף תיקון חוק הירושה - אליהם מוגשות כל הבקשות לצווי ירושה וקיום צוואה, פרט לאלה המוגשות לבתי הדין הדתיים.

תפקידי רשם הירושה
הרשם לענייני ירושה בודק אם קיים תיק קודם בעניינו של המנוח, אם הופקדה בעבר צוואה, הרשם דואג לפרסם בציבור הודעה על הגשת הבקשה. ובמידה וקיימת התנגדויות כלשהן, ע"י יורשים אחרים, לבקשות לצווי ירושה או קיום צוואה, אזי תוגשנה גם הן לרשם לענייני ירושה (במידה ושנן התנגדויות התיק יועבר לבית המשפט וההתנגדויות תוגשנה אליו)
ניתן להפקיד צוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה, פעולה זו תבטיח שלא יינתן, לאחר מות המצווה, צו ירושה או צו קיום צוואה אחריו, בהתעלם מהצוואה שהופקדה.

תפקידו של עורך דין בנוגע לעניין ירושה וצוואה:
 1. לערוך צוואה על פי דין לפי רצון המצווה.
 2. להגיש עבורכם בקשה לצו ירושה, במידה ואין צוואה.
 3. להגיש עבורכם בקשה לקיום צוואה.
 4. להגיש עבורכם התנגדות לקיום צוואה.
 5. לייצג אתכם נאמנה בבית המשפט במידה ומתעורר סכסוך משפטי בין היורשים השונים.
 6. להעביר את הרכוש המורש לכם, על שמכם.
לסיכום:
במידה ואין ברצונכם כי רכושכם, לאחר מותכם (לאחר 120 שנים, בעזרת השם, בבריאות ונחת), יורש לפי החוק לבן/ת הזוג ולילדכם. אזי עליכם לערוך צוואה על פי חוק.
כפי שצוין לעיל, רצוי מאוד לערוך את צוואתכם בעזרת עו"ד המתמחה בדיני משפחה, על מנת שלא ייווצרו פרצות או פגמים בצוואה, אשר עלולים לבטלה. כמו כן, צוואה שלא נערכה כראוי עלולה לגרום למריבות משפחתיות ולהליכים משפטיים מתמשכים, וחבל... שהרי הייתם רוצים שייהנו מעיזבונכם ולא יריבו עליו.

לקבלת עצה משפטית – לרשותכם 24 שעות ביממה - טלפון רב קווי 052-4696215
מייל: info@get-net.co.il
 
לשרותכם תמיד
עו"ד אנגלמן שירלי
 |  ראשי |  אודות  |  גישור-הסכם גירושין  |  הסכם ממון  |  ייעוץ משפטי  |  מרכז גישור  |  צור קשר  |  סדנאות וקבוצות תמיכה למתגרשים  |  מפת אתר  |  הוספה למועדפים  | 
אנגלמן שירלי-משפחה וגירושין- www.get-net.co.il © כל הזכויות שמורות
אנלגמן שירלי , עורכת דין טלפון רב קווי 052-4696215 / 077-2010298
  בניית אתרים לעסקים   אינטרדיל